STRAIPSNIS: Europos Sąjungos Teisingumo Teismo byla dėl personalo nuomos, kai kompensuojamos tik išlaidos, apmokestinimo PVM

Bendrovė Avir vieną iš savo vadovų komandiravo į patronuojamąją bendrovę SDV eiti vieno jos padalinių direktoriaus pareigų.

STRAIPSNIAI

Arūnas Šidlauskas

12/19/20222 min read

Bendrovė Avir vieną iš savo vadovų komandiravo į patronuojamąją bendrovę SDV eiti vieno jos padalinių direktoriaus pareigų. Dėl to SDV iš savo patronuojančiosios bendrovės gavo sąskaitas faktūras, kuriose buvo nurodytos išlaidos, patirtos dėl komandiruoto vadovo. Avir, kompensuodama su šiuo komandiravimu susijusias išlaidas, taikė PVM dėl vėlesnio pasinaudojimo teise į atskaitą.

Tačiau mokesčių administratorius nusprendė, kad šios kompensuotos sumos nepatenka į PVM taikymo sritį, nes jos nesusijusios su paslaugų teikimu tarp patronuojamosios ir patronuojančiosios bendrovių. Be to, SDV sumokėtos sumos, nesant įrodymų, kad komandiruotas darbuotojas gavo didesnes sumas ar atliko kitokias funkcijas, nei vykdytos kilmės bendrovėje, yra tik išlaidų kompensavimas.

Kilusį ginčą sprendė ETT, kurio buvo klausiama, ar draudžiami nacionalinės teisės aktai, pagal kuriuos patronuojančiosios bendrovės personalo skolinimas arba komandiravimas, kai patronuojamoji bendrovė kompensuoja tik su tuo susijusias išlaidas, nėra reikšmingas PVM tikslais.

ETT nurodė, kad pagal PVM direktyvą PVM apmokestinamas prekių tiekimas ir paslaugų teikimas, kai šalies teritorijoje už atlygį prekes tiekia ar paslaugas teikia apmokestinamasis asmuo, veikdamas kaip toks. Paslaugų teikimas yra „bet koks sandoris, kuris nėra prekių tiekimas“. Iš bylos aplinkybių matyti, kad Avir yra apmokestinamasis asmuo ir kad byloje nagrinėjamas paslaugų teikimas, t. y. jos vadovo komandiravimas į patronuojamąją bendrovę SDV įvyko atitinkamoje šalyje. Todėl šioje byloje telieka nustatyti, ar šis paslaugų teikimas buvo atliktas „už atlygį“.

Iš suformuotos jurisprudencijos matyti, kad PVM sistemoje apmokestinamieji sandoriai reiškia, kad egzistuoja šalių sandoris, kuriame numatyta kaina ar atlygis. Taigi, jei teikėjo veiklą sudaro tik paslaugos teikimas be tiesioginio atlygio, neegzistuoja apmokestinamoji vertė ir šis paslaugų teikimas neapmokestinamas PVM. Paslaugos teikimas vykdomas „už atlygį“, todėl apmokestinamas, tik jei tarp teikėjo ir gavėjo yra teisinis ryšys, kai įvykdoma abipusė prievolė, o teikėjo gautas atlygis yra reali gavėjui suteiktos paslaugos vertė. Taip yra tuo atveju, kai tarp suteiktos paslaugos ir gauto atlygio yra tiesioginis ryšys.

Šiuo atveju komandiravimas įvyko remiantis Avir ir SDV sutartinio pobūdžio teisiniais santykiais. Be to, šiuose santykiuose buvo vykdoma abipusė prievolė, t. y., viena vertus, Avir komandiravo vadovą į SDV ir, kita vertus, SDV sumokėjo Avir sąskaitose faktūrose nurodytas sumas. Nors mokesčių administratorius ginčija, kad tarp šių dviejų prievolių yra tiesioginis ryšys, ir teigia, kad nesant atlygio, viršijančio Avir patirtas išlaidas, komandiravimas nebuvo atliktas siekiant gauti atlygį, su tuo negalima sutikti.

Iš suformuotos ETT jurisprudencijos matyti, kad tiesioginis ryšys egzistuoja, kai dvi prievolės abipusiškai susijusios, t. y. viena vykdoma su sąlyga, kad kita vykdoma taip pat, ir jos vykdomos abipusiškai. Todėl, jei būtų nustatyta, kad SDV atliktas sumų, kurias sąskaitose faktūrose nurodė jos patronuojančioji bendrovė, sumokėjimas buvo sąlyga, kad patronuojančioji bendrovė komandiruotų vadovą, o patronuojamoji bendrovė šias sumas sumokėjo tik kaip atlygį už komandiravimą, turėtų būti daroma išvada, kad tarp šių dviejų prievolių yra tiesioginis ryšys. Todėl sandoris turi būti laikomas įvykdytu už atlygį ir apmokestinamas PVM. Šiuo atveju atlygio suma, kuri yra lygi ar didesnė nei išlaidos, kurias apmokestinamasis asmuo patyrė teikdamas paslaugą, nėra reikšminga, t.y. tokia aplinkybė negali turėti įtakos tiesioginiam suteiktos paslaugos ir gauto atlygio ryšiui.

ETT konstatavo, kad draudžiami nacionalinės teisės aktai, pagal kuriuos patronuojančiosios bendrovės personalo skolinimas patronuojamajai bendrovei arba komandiravimas į ją, kai kompensuojamos tik su tuo susijusios išlaidos, su sąlyga, kad, viena vertus, sumos, kurias patronuojamoji bendrovė sumoka savo patronuojančiajai bendrovei, ir, kita vertus, skolinimas ar komandiravimas yra abipusiškai susiję, nėra laikomi reikšmingais PVM tikslais.

Arūnas Šidlauskas
Advokatų kontoros ILAW LEXTAL mokestinių ginčų advokatas
Lietuvos mokesčių konsultantų asociacijos narys